MAARTSKE BUI

regenboog_breewar copy.JPG (17634 bytes)

As 'n machtich skilderwurk

teart de reinbōge

syn kleurenpatroan

oer de graugrize mar

it pleatske, ferskūle tusken de noch keale beammen,

bliuwt rźstich stean ūnder it flamjend striemmen fan hagelstiennen

'n skrale wyn ferskuort hastich

Noach's boadskip

en bringt my werom

nei't strakke lān fan kommend grien

en rjochte sletten

 

Jac.G.B.

rjochte_sleatten.jpg (17562 bytes)