De Ljurk

dikkies_greppels_1 copy.JPG (25567 bytes)

 

Hjerstige fertrape kowepoatestappen

beheine it plak, lyts en ūnsichtber, fan'e briedende ljurk.

Wei wurden tusken tūzen gerzen

pinkster- en būterblommen, reade en wite klaver

noch opnommen yn'e krimpende wrāld.

Sjit dan sjongend nei de skjinne loft

los fan grūn en greide

fluitet in himelsk lūd, sa heech, sa suver en oerstjelpjend.

 

lytse ljurk, grutte minsken, grutte freonen.

 

Boppe it griene, neakene fjild,

sūnder būter- en pinksterblommen, wite en reade klaver,

is de loft noedlik skjin.

Rjocht wurdt de tekken fan gźrs,

sljocht de de seadden en sletten,

En de stielblauwe maitiidsdei keatst in ientoanich trystich lūd.

 

fier freonen, grutte minsken, lźste ljurk

 

                               Jac.G.B