FOARBY

Syn stimlūd sette

it span hynders

hymjend yn beweging

de beagen kreaken

't swit glom

en de sinne wist fan gjin ophālden

it meande fjild

sprute wer śt

en like as nij

syn sźfte stimlūd

jeide 'n inkelde fūgel op

doe't de fuotten net mear rūnen

de hannen te rźsten leine

en syn stimme net mear spriek

fregen twa wurge eagen

nei de ūngetiid

dy't gjin ūngetiid mear wie.

JAC. G. B.