BYTSJE WINTER

De mar rst stom

syn wiete libben

tsjin in oandiene reidkraach

hwert foarsichtige flueskes iis

wrakselje om harren bestean.

In iensume striid

dyt de middei net hellet

mar moarns ier wer sntsjes tusken de reiden glpt.

JAC. G. B.